Miksi Vihreät

Kun olen kysynyt vihreiden ehdokkailta, miksi he ovat valinneet Vihreät, on yleisin vastaus ollut, että tulevaisuuteen suuntaavan politiikan takia. Vihreille keskeistä on, miten rakennamme yhdessä parempaa tulevaisuutta niin lapsille, nuorille, ikäihmisille, työssäkäyville, työttömille, perheille, yksinasujille kuin maahanmuuttajillekin, meille kaikille. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä, sekä ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen. On tärkeää kasvattaa luottamusta ihmisten välillä.

Vihreät haluavat antaa lapsille ja nuorille eväät hyvään kasvuun ja oman tulevaisuuden rakentamiseen. Koulu- ja päiväkotitilat on korjattava terveiksi, opetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta on huolehdittava ja toisen asteen koulutusta on kehitettävä. Haluamme, että jokainen lapsi voi hyvin.

Hyvinvoinnin edistämiseen Espoolla on soteuudistuksen jälkeenkin paljon välineitä. Ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen tulee panostaa. Ikäihmisten määrä kasvaa ja heistä on pidettävä hyvää huolta.

Vihreät puolustavat lähimetsiä ja rantoja. Haluamme huolehtia ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista kasvavassa kaupungissa. Espoolla on suurena kaupunkina iso rooli ilmastotyössä. Rakennamme Espoota, jossa on helppo kävellä, pyöräillä ja kulkea joukkoliikenteellä.

Seuraavalla valtuustokaudella olennaista on Espoon taloudesta ja palveluista huolehtiminen kaupungin kasvun, velkaantumisen ja soteuudistuksen keskellä. Kaupungin verotuloja tulee kasvattaa työllisyyttä ja elinvoimaa lisäämällä.

Vihreät jatkavat avoimuuden edistämistä ja Espoon johtamisen uudistamista. Haluamme asukkaat mukaan kehittämään kaupunkia ja sen palveluita. Muistamme päätöksenteossa myös heikoimmat ja ne, joiden oma ääni kuuluu huonosti. Espoolaisten tulevaisuus tehdään yhdessä.

Päätös on sinun.

Uusiutuva Espoo – Hyvä elinympäristö myös tuleville sukupolville

Seuraavassa esittelen tiivistetysti minulle tärkeimmät vaaliteemat.

Lähiluonto ja kestävä kehitys
Monimuotoinen luonto on tärkeä osa kaupunkia. Esimerkiksi Espoon keskuspuisto ja Espoonlahden metsäalueet kuten Hanikka on varjeltava nakertamiselta. Vesistöjen rehevöitymistä on torjuttava. Espoon ilmasto-ohjelman toimenpiteitä kuten uusiutuvan energian käytön edistäminen, joukkoliikenteen palvelutason parantaminen ja pyöräilyn edistäminen tulee toteuttaa vauhdikkaasti. Kivihiilen käytöstä tulee luopua pikimmiten.

Lapset, nuoret ja ikäihmiset
Haluan turvata päivähoidon ja koulutuksen laadun sekä terveelliset tilat oppimiseen. Ryhmäkoot on tärkeä pitää pieninä ja antaa tukea sitä tarvitseville. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tulee tukea. Nuorten syrjäytymistä tulee ehkäistä kaikin keinoin. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen ja omaishoitajien tukeminen on tärkeää.

Talous ja työllisyys
Kaupungin taloutta tulee hoitaa hyvin ja turvata tärkeät palvelut. Espoo tarvitsee elinkeino- ja työllisyysohjelman. Kaupungin hankinnoilla tulee edistää kiertotaloutta ja samalla tukea pieniä yrityksiä sekä luoda kotimarkkinoita suomalaisille yrityksille.

Kulttuuri ja tasa-arvo
Kirjastoilla on iso merkitys esimerkiksi lasten lukutaidon vahvistamisessa. Espoonlahden kirjastopalveluihin pitää panostaa ja Espoonlahteen tarvitaan myös kulttuuritila. Ruotsin kieli on kulttuurinen vahvuus myös Espoossa. Espoon tasa-arvotyötä tulee jatkaa ja vähemmistöihin kuuluvat tulee ottaa huomioon kaupungin toiminnoissa.

Soteuudistus kuluttajan näkökulmasta

Olen jäsenenä kuluttaja-asiainneuvottelukunnassa ja syksyn 2016 kokouksessa keskustelimme soteuudistuksesta. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti oli alustamassa keskusteluamme. Esitin keskustelussa Vihreiden kommentit. Seuraavassa koottuna keskeiset kommenttini. Kokouksessa myös Kuluttaja-ja kilpailuvirasto sekä Kuluttajaliitto nostivat esille tiedon saatavuuden ja vastuukysymykset.

Ensinnäkin ihmettelin, että soteuudistus oli jo lausuntokierroksella, vaikka aivan keskeiset osat, kuten rahoituslainsäädäntö,  puuttuvat.

Valinnanvapaus

Valinnanvapauden osalta korostin, että kuluttajille pitää löytyä tarpeeksi tietoa valinnan tueksi. Pitää olla tietoa jonka perusteella valitsee. Myös hinnoittelun läpinäkyvyys on kuluttajille tärkeää. Hinnoittelun pitäisi muodostua sillä tavoin läpinäkyväksi, että asiakas maksaa samansuuruisen maksun tuottajasta riippumatta, ja tuottajan ja maakunnan välinen rahaliikenne säädetään erikseen. Ihmisten mahdollisuutta tehdä valintoja on tuettava jakamalla tietoa ja avustamalla ihmisiä, joilla on erityistarpeita. Kukaan ei saa jäädä vaille tarvitsemaansa hoitoa siksi, ettei osaa vaatia palvelua tai etsiä sopivaa tarjoajaa. Kuluttajan lisäksi sotetiedon hallintaa ja laatua tarvitaan myös palveluiden johtamisessa. Tarvitaan esimerkiksi riippumatonta ja läpinäkyvää laadunseurantaa. Potilasvahinkoasioista pitäisi myös olla julkisesti saatavilla tietoa.

Valinnanvapaus edellyttää, että on jotain mistä valita. Miten valinnanvapaus toteutuisi eri puolilla Suomea, sillä palveluiden saatavuudessa on alueiden välisiä eroja. Täysimääräisen valinnanvapauden käynnistäminen kertaheitolla on riski ja viisaampaa olisi edetä vaiheittain ja kokemuksia keräten.

Vastuu ja valitusoikeus, julkisen palvelulupauksen tärkeys

Vastuiden on oltava selvät. Miten hoidetaan ne tilanteet, joissa jokin menee pieleen? Kuka kantaa vastuun ja kenelle voi valittaa saamastaan hoidosta? Kuluttajan valitusoikeus on todella tärkeä. Vastuuseen kuuluu, että potilasta ei voi käännyttää pois sen takia että hän ei olisi kannattava asiakas. Julkisen palvelun vastuu on kannettava, eikä haitallista valikoitumista saa tapahtua. Toisaalta miten taataan, että ketään ei lähetetä turhiin hoitoihin yksityiseltä puolelta tuottojen toivossa? Järjestelmä pitää tehdä sellaiseksi, että se ei ole kannattavaa.

Tietojärjestelmät ja tietoturva

Soteuudistus tuo tietojärjestelmille ja tiedonhallinnalle haasteita ja se, miten ne ratkaistaan, on kuluttajille tärkeää. Tarvitaan nykyaikainen tehokas ja luotettava tietojärjestelmä, jossa samaan aikaan on korkea tietoturvan taso. Kuluttajan pitäisi voida itse vaikuttaa tietoturvan tasoon.

Mahdollisuus asiointiin ruotsiksi on tärkeää, jotta yhdenvertainen kohtelu sosiaali- ja terveyshuollossa toteutuisi. Sote-uudistuksessa kielellisten oikeuksien on toteuduttava myös käytännössä. Muista erikielisten palveluista totesin, että se on iso asia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa muunkielisiä asukkaita on paljon.

Muutama sana kokonaisuudesta

Meillä on osassa palveluita nyt aivan liian pitkiä jonoja eli ei voi sanoa että palveluiden saatavuuden nykytila olisi hyvä. Soteuudistuksessa on mahdollisuus parantaa tilannetta, kun tehdään uudistus viisaasti. Tarvitaan toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden ja palvelumuotojen välillä.cSoteuudistus on tosi tärkeä, sillä väestö vanhenee ja valtion velkasuhteen kasvu pitää taittaa. Ennaltaehkäisy, hyvät sosiaalipalvelut ja parempi perusterveydenhuolto vähentää kalliimpien erityispalveluiden tarvetta. Hallitus tavoittelee kolmen miljardin euron säästöjä. Hiukan herää säästöpuheista huoli, että karsitaanko palveluja ja nouseeko hinnat? Valinnanvapauden maailmassa on hyvin vaikea nähdä, että säästöjä tulisi. Koko järjestelmän ja hoitopolkujen jne ohjattavuus on varsinkin alkuun heikko, kun kaikki vasta opettelevat uuteen todellisuuteen. Tässäkin mielessä olisi viisasta edetä vaiheittain ja oppien.

Hyvä, että lait ovat nyt lausuntokierroksella ja on todella tärkeää, että lausuntomateriaali perataan huolella jotta kaikki mahdolliset yksityiskohdat tulevat huomioiduksi uudistuksessa.

Lopuksi vielä toivoisin kunnollista sukupuoli- ja lapsivaikutusten arviointia uudistuksesta.

 

Vaaliteemana lähiluonto: Vihreät puolustavat Espoonlahden lähimetsiä

Otimme Espoon Vihreissä taannoin kantaa Espoonlahden lähimetsien puolesta. Kannanoton voit lukea täällä.

Kommentoin kannanotossa seuraavasti: “Espoonlahti tiivistyy metron ympärille ja se tuo mukanaan myös uutta kaupunkia. Samaan aikaan on pidettävä kiinni meille kaikille rakkaista lähimetsistä ja ulkoilualueista.”

Metron myötä Espoonlahteen syntyy uutta kaupunkia ja sinne rakennetaan enemmän kuin yleiskaava velvoittaa. Valtuusto hyväksyi 23.1.2017 kokouksessaan Espoonlahden keskuksen (Mårtensbro) kaavan, joka tuo tiivistä kaupunkiasumista metroaseman ja palveluiden välittömään läheisyyteen. Vihreiden mielestä on hyvä, että metroaseman lähelle rakennetaan tiiviisti. Viihtyisän kaupungin edellytyksenä on kuitenkin asukkaille tärkeän lähiluonnon säilyttäminen Sammalvuoressa, Hannusmetsässä ja Hanikassa. Vihreiden mielestä näille viheralueille ei tule rakentaa, vaikka yleiskaava sen sallisi, vaan yleiskaavaa tulee tarkastella uudestaan, jotta asukkaiden arvostama luonnonläheisyys säilyy kaupunkirakenteen tiivistämisestä huolimatta.

Tässä vielä tiivistetysti, miten vihreät ovat puolustaneet viheralueita kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa:

  • Suinonsalmen kaavan käsittelyssä 30.11.2016 vihreät esittivät asuinrakentamisen poistamista Hanikan ulkoilualueelta Suvisaarentien pohjoispuolelta.
  • Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2.11.2016 ja kaupunginhallituksessa 28.11.2016 vihreät esittivät asuinrakentamisen vähentämistä Hannusmetsästä.

Suuret kiitokset vihreille kollegoille Espoonlahden metsien puolustamisesta, työ jatkuu.

Kuntavaalivuosi alkoi

Olen ehdolla kuntavaaleissa 9.4.2017. Olen valinnut vaaliteemoikseni:

Lähiluonto ja kestävä kehitys

Lapset, nuoret ja ikäihmiset

Hyvin hoidettu talous

Koulutus ja työpaikat

Kulttuuri ja tasa-arvo

Kerron lisää kustakin vaaliteemastani, ajatuksistani politiikasta ja Espoosta lähempänä vaaleja. Lisää Espoon Vihreiden yhteisestä vaaliohjelmasta voit lukea täältä: http://www.espoonvihreat.fi/kuntavaalit-2017/vaaliohjelma-2017/

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille!