Uusiutuva Espoo – Hyvä elinympäristö myös tuleville sukupolville

Seuraavassa esittelen tiivistetysti minulle tärkeimmät vaaliteemat.

Lähiluonto ja kestävä kehitys
Monimuotoinen luonto on tärkeä osa kaupunkia. Esimerkiksi Espoon keskuspuisto ja Espoonlahden metsäalueet kuten Hanikka on varjeltava nakertamiselta. Vesistöjen rehevöitymistä on torjuttava. Espoon ilmasto-ohjelman toimenpiteitä kuten uusiutuvan energian käytön edistäminen, joukkoliikenteen palvelutason parantaminen ja pyöräilyn edistäminen tulee toteuttaa vauhdikkaasti. Kivihiilen käytöstä tulee luopua pikimmiten.

Lapset, nuoret ja ikäihmiset
Haluan turvata päivähoidon ja koulutuksen laadun sekä terveelliset tilat oppimiseen. Ryhmäkoot on tärkeä pitää pieninä ja antaa tukea sitä tarvitseville. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tulee tukea. Nuorten syrjäytymistä tulee ehkäistä kaikin keinoin. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen ja omaishoitajien tukeminen on tärkeää.

Talous ja työllisyys
Kaupungin taloutta tulee hoitaa hyvin ja turvata tärkeät palvelut. Espoo tarvitsee elinkeino- ja työllisyysohjelman. Kaupungin hankinnoilla tulee edistää kiertotaloutta ja samalla tukea pieniä yrityksiä sekä luoda kotimarkkinoita suomalaisille yrityksille.

Kulttuuri ja tasa-arvo
Kirjastoilla on iso merkitys esimerkiksi lasten lukutaidon vahvistamisessa. Espoonlahden kirjastopalveluihin pitää panostaa ja Espoonlahteen tarvitaan myös kulttuuritila. Ruotsin kieli on kulttuurinen vahvuus myös Espoossa. Espoon tasa-arvotyötä tulee jatkaa ja vähemmistöihin kuuluvat tulee ottaa huomioon kaupungin toiminnoissa.

Soteuudistus kuluttajan näkökulmasta

Olen jäsenenä kuluttaja-asiainneuvottelukunnassa ja syksyn 2016 kokouksessa keskustelimme soteuudistuksesta. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti oli alustamassa keskusteluamme. Esitin keskustelussa Vihreiden kommentit. Seuraavassa koottuna keskeiset kommenttini. Kokouksessa myös Kuluttaja-ja kilpailuvirasto sekä Kuluttajaliitto nostivat esille tiedon saatavuuden ja vastuukysymykset.

Ensinnäkin ihmettelin, että soteuudistus oli jo lausuntokierroksella, vaikka aivan keskeiset osat, kuten rahoituslainsäädäntö,  puuttuvat.

Valinnanvapaus

Valinnanvapauden osalta korostin, että kuluttajille pitää löytyä tarpeeksi tietoa valinnan tueksi. Pitää olla tietoa jonka perusteella valitsee. Myös hinnoittelun läpinäkyvyys on kuluttajille tärkeää. Hinnoittelun pitäisi muodostua sillä tavoin läpinäkyväksi, että asiakas maksaa samansuuruisen maksun tuottajasta riippumatta, ja tuottajan ja maakunnan välinen rahaliikenne säädetään erikseen. Ihmisten mahdollisuutta tehdä valintoja on tuettava jakamalla tietoa ja avustamalla ihmisiä, joilla on erityistarpeita. Kukaan ei saa jäädä vaille tarvitsemaansa hoitoa siksi, ettei osaa vaatia palvelua tai etsiä sopivaa tarjoajaa. Kuluttajan lisäksi sotetiedon hallintaa ja laatua tarvitaan myös palveluiden johtamisessa. Tarvitaan esimerkiksi riippumatonta ja läpinäkyvää laadunseurantaa. Potilasvahinkoasioista pitäisi myös olla julkisesti saatavilla tietoa.

Valinnanvapaus edellyttää, että on jotain mistä valita. Miten valinnanvapaus toteutuisi eri puolilla Suomea, sillä palveluiden saatavuudessa on alueiden välisiä eroja. Täysimääräisen valinnanvapauden käynnistäminen kertaheitolla on riski ja viisaampaa olisi edetä vaiheittain ja kokemuksia keräten.

Vastuu ja valitusoikeus, julkisen palvelulupauksen tärkeys

Vastuiden on oltava selvät. Miten hoidetaan ne tilanteet, joissa jokin menee pieleen? Kuka kantaa vastuun ja kenelle voi valittaa saamastaan hoidosta? Kuluttajan valitusoikeus on todella tärkeä. Vastuuseen kuuluu, että potilasta ei voi käännyttää pois sen takia että hän ei olisi kannattava asiakas. Julkisen palvelun vastuu on kannettava, eikä haitallista valikoitumista saa tapahtua. Toisaalta miten taataan, että ketään ei lähetetä turhiin hoitoihin yksityiseltä puolelta tuottojen toivossa? Järjestelmä pitää tehdä sellaiseksi, että se ei ole kannattavaa.

Tietojärjestelmät ja tietoturva

Soteuudistus tuo tietojärjestelmille ja tiedonhallinnalle haasteita ja se, miten ne ratkaistaan, on kuluttajille tärkeää. Tarvitaan nykyaikainen tehokas ja luotettava tietojärjestelmä, jossa samaan aikaan on korkea tietoturvan taso. Kuluttajan pitäisi voida itse vaikuttaa tietoturvan tasoon.

Mahdollisuus asiointiin ruotsiksi on tärkeää, jotta yhdenvertainen kohtelu sosiaali- ja terveyshuollossa toteutuisi. Sote-uudistuksessa kielellisten oikeuksien on toteuduttava myös käytännössä. Muista erikielisten palveluista totesin, että se on iso asia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa muunkielisiä asukkaita on paljon.

Muutama sana kokonaisuudesta

Meillä on osassa palveluita nyt aivan liian pitkiä jonoja eli ei voi sanoa että palveluiden saatavuuden nykytila olisi hyvä. Soteuudistuksessa on mahdollisuus parantaa tilannetta, kun tehdään uudistus viisaasti. Tarvitaan toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden ja palvelumuotojen välillä.cSoteuudistus on tosi tärkeä, sillä väestö vanhenee ja valtion velkasuhteen kasvu pitää taittaa. Ennaltaehkäisy, hyvät sosiaalipalvelut ja parempi perusterveydenhuolto vähentää kalliimpien erityispalveluiden tarvetta. Hallitus tavoittelee kolmen miljardin euron säästöjä. Hiukan herää säästöpuheista huoli, että karsitaanko palveluja ja nouseeko hinnat? Valinnanvapauden maailmassa on hyvin vaikea nähdä, että säästöjä tulisi. Koko järjestelmän ja hoitopolkujen jne ohjattavuus on varsinkin alkuun heikko, kun kaikki vasta opettelevat uuteen todellisuuteen. Tässäkin mielessä olisi viisasta edetä vaiheittain ja oppien.

Hyvä, että lait ovat nyt lausuntokierroksella ja on todella tärkeää, että lausuntomateriaali perataan huolella jotta kaikki mahdolliset yksityiskohdat tulevat huomioiduksi uudistuksessa.

Lopuksi vielä toivoisin kunnollista sukupuoli- ja lapsivaikutusten arviointia uudistuksesta.

 

Vaaliteemana lähiluonto: Vihreät puolustavat Espoonlahden lähimetsiä

Otimme Espoon Vihreissä taannoin kantaa Espoonlahden lähimetsien puolesta. Kannanoton voit lukea täällä.

Kommentoin kannanotossa seuraavasti: “Espoonlahti tiivistyy metron ympärille ja se tuo mukanaan myös uutta kaupunkia. Samaan aikaan on pidettävä kiinni meille kaikille rakkaista lähimetsistä ja ulkoilualueista.”

Metron myötä Espoonlahteen syntyy uutta kaupunkia ja sinne rakennetaan enemmän kuin yleiskaava velvoittaa. Valtuusto hyväksyi 23.1.2017 kokouksessaan Espoonlahden keskuksen (Mårtensbro) kaavan, joka tuo tiivistä kaupunkiasumista metroaseman ja palveluiden välittömään läheisyyteen. Vihreiden mielestä on hyvä, että metroaseman lähelle rakennetaan tiiviisti. Viihtyisän kaupungin edellytyksenä on kuitenkin asukkaille tärkeän lähiluonnon säilyttäminen Sammalvuoressa, Hannusmetsässä ja Hanikassa. Vihreiden mielestä näille viheralueille ei tule rakentaa, vaikka yleiskaava sen sallisi, vaan yleiskaavaa tulee tarkastella uudestaan, jotta asukkaiden arvostama luonnonläheisyys säilyy kaupunkirakenteen tiivistämisestä huolimatta.

Tässä vielä tiivistetysti, miten vihreät ovat puolustaneet viheralueita kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa:

  • Suinonsalmen kaavan käsittelyssä 30.11.2016 vihreät esittivät asuinrakentamisen poistamista Hanikan ulkoilualueelta Suvisaarentien pohjoispuolelta.
  • Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2.11.2016 ja kaupunginhallituksessa 28.11.2016 vihreät esittivät asuinrakentamisen vähentämistä Hannusmetsästä.

Suuret kiitokset vihreille kollegoille Espoonlahden metsien puolustamisesta, työ jatkuu.

Kuntavaalivuosi alkoi

Olen ehdolla kuntavaaleissa 9.4.2017. Olen valinnut vaaliteemoikseni:

Lähiluonto ja kestävä kehitys

Lapset, nuoret ja ikäihmiset

Hyvin hoidettu talous

Koulutus ja työpaikat

Kulttuuri ja tasa-arvo

Kerron lisää kustakin vaaliteemastani, ajatuksistani politiikasta ja Espoosta lähempänä vaaleja. Lisää Espoon Vihreiden yhteisestä vaaliohjelmasta voit lukea täältä: http://www.espoonvihreat.fi/kuntavaalit-2017/vaaliohjelma-2017/

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Vihreänä HOK-Elannon vaaleissa: Kestävä kehitys ja osuuskauppa

(Julkaistu Espoon Vihreiden Naisten blogissa 3.4.2016)

kaarina_vaalikuva_2016_600x800

HOK-Elannon vaalit järjestetään 18.-29.4.2016. Vaaleissa valitaan suhteellista vaalitapaa noudattaen 60 jäsentä edustajistoon, jonka toimikausi on neljä vuotta. Vaaleissa äänioikeus on 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä ja äänioikeutettuja on noin 600 000. Edustajisto on HOK-Elannon ylin päättävä elin ja päättää esimerkiksi osuuskaupan säännöistä, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet tekevät hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimintaan liittyvistä asioista. (Lisätietoa vaaleista  https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/yrityksesta/hok-elannon-vaalit-2016 )

Miksi vihreitä on ehdolla näissä vaaleissa?

Minusta vihreiden kannattaa olla ehdolla näissä vaaleissa siksi, että HOK-Elanto on iso toimija, jolla on laajat vaikutusmahdollisuudet. On tärkeää edistää vihreitä arvoja myös HOK-Elannon hallinnossa ja vaikuttaa täten suuren joukon arjen valintoihin. Yhteistyötä maailman viherryttämiseksi kannattaa tehdä monien tahojen kanssa ja käyttää monia vaikuttamisen väyliä. Kestävä kehitys sopii hyvin osuustoiminnan luonteeseen. Osuustoiminnan tarkoitus sen historian alkuaikoina oli esimerkiksi edistää yhteisöllisyyttä ja demokratiaa, kehittää yhteiskuntaa sekä vähentää köyhyyttä. Nämä osuustoiminnan perinteiset arvot ovat edelleen yhteiskunnassa ajankohtaisia. S-ryhmän iso koko on kuitenkin haaste osuustoiminnan periaatteiden säilyttämiselle. Monia varmasti kiinnostaa, miten hallinto käytännössä toimii? Saadaanko kaikki demokraattisen hallinnon edut käyttöön?

Mitä vihreät tavoittelevat?

HOK-Elannolla on hyvät mahdollisuudet esimerkiksi reilun kaupan, luomun ja paikallisen tuotannon edistämiseen. Kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen on tulevaisuutta. Kiertotaloutta voidaan edistää esimerkiksi vähentämällä kaupan ruokahävikkiä, helpottamalla asiakkaiden kierrätysmahdollisuuksia ja etsimällä uusia yhteistyötahoja kiertotalouden saralla. Vihreille on myös tärkeää, että HOK-Elanto on reilu, vastuullinen ja tasa-arvoa edistävä työnantaja, joka esimerkiksi palkkaa vaikeasti työllistyviä. Vihreät haluavat säilyttää lähikaupat ja panostaa verkkokauppaan sekä kotiinkuljetukseen. Verkkokaupassa suomalaiset toimijat ovat olleet jäljessä. Esimerkiksi ruoan nettikauppa nouto- ja kuljetuspalveluineen on monen perheen arjen helpottaja. Toimipaikkojen tulee olla saavutettavissa joukkoliikenteellä, jalan ja pyörällä. Tasa-arvoa tulee edistää paitsi työnantajana, myös palveluissa. Asioinnin esteettömyys on tärkeää. HOK-Elannon kiinteistöillä tulee suosia uusiutuvaa energiaa.

S-ryhmä on vastuullisuusohjelmassaan linjannut haluavansa olla kaikilla toimialoillaan vastuullisuuden edelläkävijä, jolloin lain asettama vähimmäistaso ei riitä. Vihreät tekevät töitä vastuullisuuden toteutumiseksi.

Tarkemmin vihreiden vaaliteemoista  ja ehdokkaamme täällä http://www.uudenmaanvihreat.fi/osuuskauppavaalit-2017/hok-elannon-vaalit/

Vihreän kortin omistaja, äänestä vihreää!

Espoonlahden palvelut turvattava Lippulaivan remontin aikana

(kirjoitus julkaistu Länsiväylässä 5.12.2015)

Länsiväylä uutisoi 12.11., että Citycon suunnittelee sulkevansa Lippulaivan kokonaan kolmeksi vuodeksi, kun Lippulaivaa laajennetaan. Tämä on herättänyt paljon huolta asukkaissa ja syystä: On kohtuuton ajatus, että espoonlahtelaiset joutuisivat remontin ajan hakemaan palvelunsa ruokakauppaa lukuunottamatta Matinkylästä asti.

Tilalle on tarjottu parakkikaupparatkaisua, mutta vielä ei ole tietoa siitä, mitkä liikkeet ja palvelut sinne mahtuisivat. Ruokakauppojen lisäksi Lippulaivassa on muun muassa kahviloita, ravintoloita, apteekki ja kaupungin yhteispalvelupiste. Palveluvalikoima on pidettävä kattavana myös remontin aikana.

Riittävän palvelutarjonnan lisäksi on huolehdittava turvallisuudesta ja liikenteen toimivuudesta. Lippulaivassa on suurehko parkkihalli, joka varsinkin viikonloppuisin on melko täysi. Jos parakkikaupparatkaisuun päädytään, on huolehdittava riittävistä parkkipaikoista, mutta ennen kaikkea myös siitä, että kävelijät ja pyöräilijät sekä pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuvat pääsevät palveluiden äärelle sujuvasti ja turvallisesti.

Yksityinen toimija ei voi yksin päättää ison kaupunkikeskuksen palveluista omien taloudellisten intressiensä näkökulmasta, vaan sen on sitouduttava osaltaan huolehtimaan siitä, että espoonlahtelaisten arki sujuu. On myös alueen yrittäjien etu, että he saavat palvella tuttua asiakaskuntaa Lippulaivan remontin ajan.

Kaupunginhallitus kehotti kokouksessaan 30.11. Espoonlahden keskuksen kehittämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen hyväksymisen yhteydessä kaupunkia etsimään yhteistyössä Cityconin kanssa ratkaisuja Lippulaivan tarjoamien palveluiden toimintaedellytysten turvaamiseksi myös rakentamisen aikana.

Peräänkuulutammekin nyt avointa ja sujuvaa yhteistyötä Cityconin ja kaupungin kesken asukkaiden parhaaksi. Olennaista on saada palvelut ja liikennejärjestelyt toimimaan Espoonlahdessa Lippulaivan laajennustöiden aikana.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr)

Kaarina Saramäki
puheenjohtaja, Espoon Vihreät